Novi Sad Arse Teodorovića-poslovni prostor centralna strana-desno

Ažuriran: 15.07.2024 Objavljen: 29.01.2024
 • Kvadratura:
  221.53 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Kancelarije
 • Kvadratura: 221.53 m²

Opis

1в  Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

други спрат –пословни простор- централна страна (десно)

Административни послови

Услов: понуда за цео простор

Напомена: Напомена: рок закупа до 17.05.2025. године

 

ИНФОРМАЦИЈА

Пословни простор/2. спрат  и Гаража и Паркинг простор 

Пословни комплекс Нови Сад,  Арсе Теодоровића бр. 5

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ   

 

 Град /Улица / кућни број  

Нови Сад Арсе Теодоровића бр. 5

Опис непокретности

Пословни и паркинг простор и Гаража у саставу Пословног комплекса Нови Сад Арсе Теодоровића бр. 5 и то:

 

 •    пословни простор на 2.  спрату централна страна ( десно) као функционална целина укупне површине 201,15 м2 (просторије број 47, 48, 48А, 49А, 49, 50, 51,  78, 79  и део ходника  број 46) ;

 

 • пословни простор на 2.  спрату централна страна површине 48, 02 м2 у целили или деловима ( лево) (просторије број  57, 58, 74);

 

 • паркинг простор  у дворишту Пословног комплекса- 4 паркинг места  ( за 2 без броја могућ улазак у посед најраније 01.05.2024. године)

 

 • Гаража површине 72 м2  са манипулативним платоом површине цца 35 м2 (са могућношћу уласка у посед најраније 23.07.2024. године)

 

Делатност/намена

 •  Пословни простор: Канцеларијска/ административна делатност

 

 • Гаража : магацинкси простор ( смештај робе) , услужне делатности, креативне радионице или радионице са тихом/мирном делатности (без коришћења бучних машина-ткање,поправка бицикла,израда кључева, поправка обуће и слично)  (није дозвољено одлагање запаљив материја/материјала)

 

 • Паркиг простор: паркирање возила

 

Временски период давања у закуп

 •    пословни простор на 2.  спрату централна страна као функционална целина укупне површине 201,15 м2 са роком закупа до 20.07.2024. године;

 

 • пословни простор на 2.  спрату централна страна површине 48, 02 м2 у целили или деловима) са роком закупа до 20.07.2024. године

 

 • паркинг простор  у дворишту Пословног комплекса 1(једна) година уз могућност продужења ( за 2 без броја могућ улазак у посед најраније 01.05.2024. године);

 

 • Гаража површине 72 м2  са манипулативним платоом површине цца 35 м21(једна) година уз могућност продужења (са могућношћу уласка у посед најраније 23.07.2024. године)

 

 

 

Услов за подношење понуде за Паркинг места

уз понуду за закуп пословног простора у Пословној згради Нови Сад, улица Арсе Теодоровића бр. 5 или по већ закљученом уговору о закупу пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5, у површини од најмање 90  м2 по 1 паркинг месту 

 

Општи и пројектно-технички подаци  о непокретности

 • простор у функционалном стању;

 

Материјални недостаци:

 

 Канцеларија број 74 на другом спрату централна страна  недостаје спољни зид, закупац може да изврши радове на постављању зида о свом трошку и без права потраживања од Закуподавца  уз претходну сагласност Закуподавца

 

Заједнички тоалети:  пословни простор 2 спрат и лево и десно користи заједничке тоалет

 

 • Гаража користи заједнички  тоалет у приземљу - лева страна ( улаз 9) опремљена електро инсталацијама (урађен је комплетно нов развод електро инсталација са потребном опремом утичница, прекидача и LED расветом, све повезано са гланим ММ и бројилом), нема инсталације грејања, воде и канализације.

 

 

Фотографије и скице приказани у тачки  2 и 3 Информације

 

 

 • Пословни комплекс у чијем саставу је Непокретност има физичко-техничко обезбеђење( ФТО) регулисано интерним актом
 • Пословај згради поседује електричне и водоводне инсталације, канализацију, телефонске парице.

 

 

 

 

 

 

 

ФТО

 • Процедура уласка и изласка и поступања у Пословном комплексу  регулисана  интерним актима НИС а.д. : UP 11.05.01-001 - Безбедносни предуслови за улазак, боравак и излазак лица и возила и уношење/изношење материјално-техничких средстава у/из објеката и Инструкције за улазак / излазак у/из и ФТО Пословног комплекса  Нови Сад,  Арсе Теодоровића 5

 

 • НИС а.д. обезбеђује дупликат кључева сваког пословног простора, тако да један кључ предаје закупцу на употребу, а други се оставља код ФТО на чување (у залечаћеној коверти); Закупац има право/обавезу да у случају замене цилиндра/кључа сам преда ФТО запечаћену коверту у којој се налази кључ;
 • Закупац је у обавези за случај закупа паркинг места да достави списак возила (тип и врста возила) са регистрационим ознакама која ће користити конкретно паркинг место/паркинг простор;
 • ФТО у односу на посетиоце поступа у складу са Законом о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) (по овлашћењима службеника обезбеђења).
 •  ФТО обезбеђује заједнички простор и поједине техничке канцеларије у Пословној згради;
 • Закупац самостално закључава и на други начин обезбеђује своје ствари и ствари својих посетилаца, и сам одговара у случају нестанка истих, оштећења и сл.;
 • Закупац може да постави сопствени видео надзор, након што се претходно прибави сагласност на скицу са тачном позицијом камере и видеокругом односно зоном покривања коју ће предметна камера да снима и за начин постављања и полагања потребне инсталације,

 

Ограничења и услови закупа/коришћења

.

 • Редовно (текуће) техничко одржавање врши Закуподавац, а трошкови се префактуришу Закупцу на месечном нивоу за конкретне сервисе за конкретан пословни простор  изузев за магацински простор у подруму где се овај трошак не наплаћује;

 

 • Ванредно (хаваријско) одржавање је обавеза и трошак Закуподавца;
 • Потребе за редовним (текућим) техничким или хаваријским одржавањем пријављују се у периоду од 08.00-24.00 часова на:  jasmina.jurjevic@nis.rs или путем телефона: 064/888 14 47 (а хаваријско одржавање и на адресу fkz.kontrola.at@nis.rs 064/888-1194);
 • Закупац уз Уговор закључује и Споразум о антикорупцијском понашању Споразум о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара за закуп пословног простора (HSE  споразум) 
 • Закупац је  у обавези је да се придржава интерних аката Друштва: Стандарда друштва Заштита од пожара и експлозија (SD-09.02.01), Упутство правила заштите од пожара (UP–09.02.01-002); Упутство за поступање у пословној згради НИС а.д Нови Сад на адреси Арсе Теодоровић 5 и Упутство Безбедносни предуслови за улазак и излазак лица и возила и уношење и изношење материјално-техничких средстава у/из објеката (UP 11.05.01-001)
 • у случају извођења радова (радове на  побољшању, преправци, адаптацији,  инвестиционом и/или хаваријском одржавању и/или улагању у Непокретност/на делу Непокретности, истицање фирме/ постављање реклама) од стране Закупца/Корисника:

 

 • oбавезна претходна сагласност и надзор Закуподавца.
 • сви радови (на побољшању Непокретности у вези са делатношћу Закупца/Корисника) морају бити извршени на терет Закупца, без права на надокнаду од стране Закуподавца;
 • за случај да је неопходно исходовање одређених одобрења (нпр. Решење о одобрењу за извођене радова, Грађевинска дозвола) кроз поступак обједињене прoцедуре, Закуподавац је Инвеститор, а Закупац финансијер и подносилац захтева, а на основу Пуномоћја датог од стране Закуподавца.

 

 •  не постоји могућност давање на коришћење канцеларијског намештаја и друге опреме осим клима уређаја који су саставни део предмета закупа и за које се обрачунава накнада у висини од 1% књиговодствене вредности (покретна имовина);
 • закупац је у обавези да плаћа поред закупнине и накнаде за покретну имовину и Пратеће трошкове(изузев за простор у подруму);
 • закупац самостално пријављује, плаћа и по престанку закупа одјављује: ПТТ услуге и услуге интернета, пријављује и плаћа накнаду за унапређење и заштиту животне средине и одржава хигијену у простору који користи_предмету закупа Укупна површина за обрачун трошкова у Пословној згради износи 3.319,89 м2 (Обрачунска површина)

 

 • Закуподавац је у обавези:
 • да спроводи планске прегледе стања предмета закупа односно Пословног комплекса и то:

 

 • редовне законске активности на провери електричних и громобранских инсталација (законска обавеза на 2 године) 
 • редован преглед и сервис противпожарних апарата и хидраната на Непокретности (редовне шестомесечне контроле уз израду припадајућих Извештаја)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пратећи трошкови за пословни простор и Гаражу

Врста трошка:

Начин обрачуна

грејање

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно површини конкретног пословног простора( осим за просторије које немају грејање) у односу на Обрачунску површину

 

за Гаражу се не плаћа грејање

електрична енергија

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно корисној површини конкретног пословног простора и Гараже  у односу на Обрачунску површину,

комуналне услуге (вода, канализација, изношење смећа)

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно корисној површини конкретног пословног простора  и Гараже у односу на Обрачунску површину,

Текуће (техничко)  одржавање

По основу рачуна испоручиоца услуге по Уговору са испоручиоцем услуге) за конкретне сервисе за конкретан пословни простор  у закупу

       

 

 

 

            

     2. УЛАЗИ

 

 

Део Пословне зграде која се издаје у закуп

улаз

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

други спрат -       пословни простор -      лева страна

24*

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

паркинг места број  13, 14, и два паркинг места брз броја

-

Гаража са платомом

За тоалет користи улаз 9

Lokacija

 • Srbija
 • Južno-bački
 • Novi Sad
 • Rotkvarija

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku